О ЈКП „Тврђава“ Бач

Пословно име : Јавно Комунално Предузеће „Тврђава“ Бач
Улица и број : Маршала Тита 73, Бач
Матични број : 08012644
ПИБ : 101451294
Шифра делатности : 3600
Назив делатности : Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно комунално предузеће „Тврђава” Бач је једино предузеће које се бави комуналним услугама на територији општине Бач. Основано је 9. јуна 1966. године. Поред основне делатности ЈКП „Тврђава“ Бач коју чини сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (шифра делатности 3600) , према Статуту, предузеће обавља и остале комуналне делатности које су од општег интереса, а за које испуњава услове утврђене законом.

Предузеће је регистровано и за обављање следећих делатности:

 • 01 пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
 • 0119 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
 • 0129 гајење осталих вишегодишњих биљака;
 • 0130 гајење садног материјала;
 • 0210 гајење шума и остале шумске делатности;
 • 0220 сеча дрвећа;
 • 0213 произвoдња осталих основних неорганских хемикалија;
 • 2361 производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
 • 2363 производња свежег бетона;
 • 2562 машинска обрада метала;
 • 3311 поправка металних производа;
 • 3312 поправка машина;
 • 3314 поправка електричне опреме;
 • 3522 дистрибуција гасовитих горива гасоводом;
 • 3523 трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
 • 3530 снабдевање паром и климатизација;
 • 3700 уклањање отпадних вода;
 • 381 сакупљање отпада;
 • 3811 сакупљање отпада који није опасан;
 • 3812 сакупљање опасног отпада;
 • 382 третман и одлагање отпада;
 • 3821 третман и одлагање отпада који није опасан;
 • 3822 третман и одлагање опасног отпада;
 • 3832 поновна употреба разврстаних материјала;
 • 41 изградња зграда;
 • 4120 изградња стамбених и нестамбених зграда;
 • 42 изградња осталих грађевина;
 • 4211 изградња путева и аутопутева;
 • 422 изградња цевовода, електричних и комуникационих водова;
 • 4221 изградња цевовода;
 • 429 изградња осталих грађевина:
 • 4291 изградња хидротехничких објеката;
 • 43 специјализовани грађевински радови;
 • 431 рушење и припремање градилишта;
 • 4311 рушење објеката;
 • 4312 припремна градилишта;
 • 4313 испитивање терена бушењем и сондирањем;
 • 432 инсталациони радови у грађевинарству;
 • 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
 • 433 завршни грађевинско – занатски радови;
 • 4331 малтерисање;
 • 4332 уградња столарије;
 • 4333 постављање подних и зидних облога;
 • 4334 бојење и застакљивање;
 • 4339 остали завршни радови;
 • 4391 кровни радови;
 • 4399 остали непоменути специфични грађевински радови;
 • 4520 одржавање и поправка моторних возила;
 • 4622 трговина на велико цвећем и садницама;
 • 4677 трговина на велико отпацима и остацима;
 • 4776 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
 • 478 трговина на мало на тезгама и пијацама;
 • 4781 трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
 • 4782 трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
 • 4789 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
 • 4931 градски и приградски копнени превоз путника;
 • 4941 друмски превоз терета;
 • 4942 услуге пресељења;
 • 5221 услужне делатности у копненом саобраћају;
 • 582 издавање софтвера;
 • 5829 издавање осталих софтвера;
 • 6201 рачунарско програмирање;
 • 6202 консултантске делатности у области информационе технологије;
 • 6203 управљање рачунарском опремом;
 • 6209 остале услуге информационе технологије;
 • 631 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; веб портали;
 • 6491 финансијски лизинг;
 • 6810 куповина и продаја властитих некретнина;
 • 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
 • 711 архитекторнске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
 • 7111 архитектонска делатност;
 • 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање;
 • 81 услуге одржавања објеката и околине;
 • 812 услуге чишћења;
 • 8129 услуге осталог чишћења;
 • 8130 услуге уређења и одржавања околине;
 • 8299 остале услужне активности подршке пословању;
 • 9603 погребне и сродне делатности;

Тренутно, на неодеђено време је запослено 55 радника, на одређено 9 радника, а 10 радника на привремено повременим пословима.

Општина Бач се састоји од шест насељених места Бач, Селенча, Вајска, Бођани, Бачко Ново Село и Плавна. У општини има укупно шест водоводних мрежа и једна канализациона мрежа у насељеном месту Бач.

Укупан брoј активних домаћинстава који се снабдевају водом је 5.365 и 188 предузећа и јавних корисника. Број активних домаћинстава који су прикључени на канализациону мрежу је 1079. Активна домаћинства која користе воду исто тако су и корисници димњачарске услуге и услуге изношења смећа.

Укупна јавна површина на којој се врши комунална услуга – одржавање и чишћење је 144 km2.

Мисија предузећа

Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач је своју мисију, која проистиче из његове традиције, дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

 • континуирано и квалитетно обављање комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне самоуправе у којој делује;
 • интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности;
 • поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству корисника комуналних услуга и својих запослених;
 • стварање резултата у складу са очекивањима наших корисника, запослених, менаџмента, синдиката и оснивача, општине Бач;
 • заштита и повећање вредности предузећа;
 • подстицање запослених;
 • поштовање законских прописа, побољшање квалитета живота уз посебну пажњу на заштиту и бригу о животној средини;

Све активности у пословању ЈКП „Тврђава“ Бач су усмерене ка квалитетнијем остварењу комуналних права грађана општине Бач. Предузеће треба да се развија до нивоа да буде довољно поуздано и стабилно у пружању својих услуга грађанима и правним лицима, као и да све услуге које предузеће пружа, буду доступне грађанима свих насељених места општине.

У наредном периоду потребна је модернизација предузећа, што подразумева увођење савременијих технологија, нова возила и машине, висок ниво управљања, промене у организацији рада и ангажовање стручних кадрова. Ради реализације наведеног, потребно је из године у годину повећавати ниво продуктивности, стварати веће приходе, расходе у што већој мери рационализовати, као и одржавати рентабилност и повећати ликвидност предузећа.

Визија предузећа

ЈКП „Тврђава“ Бач је савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које развија иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналних делатности, заштите животне средине и одрживог развоја, и које је због тога препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у окружењу.
Визија рада предузећа може се дефинисати у неколико семената:

 1. Наставак изградње канализационе мреже;
 2. Наставак организованог сакупљања комуналног отпада са целе територије
  општине;
 3. Повећање нивоа комуналне хигијене на теритоији целе општине;
 4. Редовно одржавање гробаља у Бачу и Малом Бачу;
 5. Наставак уређења и одржавања јавних зелених површина;
 6. Редовно и уредно пружање услуга ванлинијског превоза ученика и студената са територије општине, као и линијског превоза запослених и грађана;
 7. Активно учешће Општине Бач у пројекту регионалне депоније за управљање отпадом, где је крајњи циљ формирање регионалног Центра, што би знатно знатно смањило трошкове одржавања постојеће депоније;
 8. Реконструкција пречистача отпадних вода, што подразумева промену уређаја који су стари више од 20 година и подразумевало би њихово потпуно функционисање.
 9. Набавка пречистача у насељу Гувна чиме би спречили честе ремонте пумпи услед несавесног одлагања чврстог отпада од стране грађана;
 10. Максимално коришћење свих ресурса предузећа;

Визија ЈКП „Тврђава“ Бач, јесте стабилно и успешно предузеће, посвећено пружању комуналних услуга што већег квалитета и стандарда у области вршења комуналних делатности.

Циљеви предузећа

Основни циљ које ЈКП „Тврђава“ Бач има, огледа се у одржању стратегије стабилног раста, уз што веће уштеде на свим расходним странама.

Циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета, по приступачним ценама. Полазећи од основног циља, можемо дефинисати специфичне циљеве за овај плански период:

 • Обезбеђење редовног водоснабдевања потрошача, уз оптимално коришћење
  капацитета;
 • Обезбеђење квалитета воде за пиће према утврђеним стандардима, редовном
  контролом квалитета воде од стране надлежног института;
 • Редовно одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже и
  поправка кварова на водоводној и канализационој мрежи;
 • Стварање техничких услова за прикључивање нових корисника на водоводну и
  канализациону мрежу;
 • Замена неисправних водомера;
 • Наставак процеса замене водомера код корисника комуналних услуга (у протеклој 2021. години замењено преко 600 водомера у свим насељеним местима општине Бач, што није урађено за последњих 10 година).
 • Редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде;
 • Реализација програма радова на одржавању комуналне хигијене и зелених
  површина;
 • Реализација програма изношења и депоновања комуналног отпада;
  Редовно одржавање депоније;
 • Уклањање дивљих депонија;
 • Одржавање и опремање пијаце;
 • Уређење и одржавање гробаља;
 • Рад на одржавању локалних путева и других објеката;
 • Редовно и уредно вршење линијског и ванинијског превоза путника и ђака;
 • Планирамо у 2022. години куповину на лизинг, новог камиона за одношење смећа и у ту сврху намеравамо да уложимо износ за учешће од 5.000.000,00 динара, а износ ће определити оснивач, општина Бач. Пројектована вредност на основу истраживања тржишта, за набавку овог специјалног возила потребно је 12.000.000 динара;
 • Планирамо и набавку средстава рада за опремање Сектора комуналне хигијене где бисмо купили једну самоходну тракторску косачицу за кошење јавних површина (једна самоходна тракторска косачица „STIHL“ је набављена у 2021. години), као и два професионална тримера (у 2021. години набављено је 4 професионална  „STIHL“ тримера). Остварење овог циља зависи од финансијских могућности предузећа.

Стратешки циљеви предузећа су обезбеђење континуираног раста (израженог обимом пружених услуга), повећање продуктивности и квалитета пружених услуга и задовољство корисника квалитетом пружених услуга, по приступачним ценама.

Стратешки циљ је и обезбеђивање довољног износа добити на годишњем нивоу, а који износ би био довољан за издвајања у корист локалне самоуправе и дугорочно планирање инвестиционих улагања. Зараде и социјална сигурност запослених су такође стратешки циљ предузећа, као и поштовање сигурносних и еколошких стандарда, како би се избегла штета или било која друга предвидива опасност за околину. Предузеће и током 2022. године има циљ да буде друштвено одговорно и допринесе благостању унутар локалне заједнице.

Последња обавештења

Бач временска прогноза