Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ

Вршење своје делатности предузеће обавља у три посебне организационе јединице тј. 3 сектора, и то:

  • Сектор општих и заједничких послова;
  • Сектор за комуналне послове;
  • Сектор за комерцијалне послове;

У оквиру Сектора општих и заједничких послова функционишу две службе, Служба за финансијске и рачуноводствене послове и Служба за правне, опште и административне послове. У оквиру овог сектора, обављају се финансијски, правни и рачуноводствени послови, конкретно, послови вођења евиденција свих насталих промена на средствима и изворима средстава предузећа, припремају се подаци неопходни за доношење пословних одлука, обављају се послови везани за финансирање производње и дистрибуције комуналних услуга, контролише се материјално финансијска документација и израђују подлоге за извештаје о пословању, води се деловодни протокол, врши дистрибуција поште, обавља комуникација и заступање пред судовима и другим државним органима, припрема материјал за Надзорни одбор, врши поступак утуживања, пријем странака, пријем рекламација, итд.

У оквиру овог сектора обављају се и сви други општи, правни и административнотехнички послови, везани за све секторе и службе предузећа.

У Сектору за комуналне послове, делатност предузећа се обавља у три формиране службе: Служба водовода и канализације, Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге и Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга. У овим службама, врше се сви послови везани за водовод и канализацију, комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом, димњачаре, пијаце и гробља.

У Сектору за комерцијалне послове функционишу две службе, Служба саобраћаја и механизације и Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства. У овом сектору обављају се послови саобраћаја и механизације, као и послови инвестиција, одржавања и грађевинарства.

Руководиоци сектора и служби, у сарадњи са директором предузећа, редовно организују, обједињују и усмеравају рад појединих служби, односно, запослених у њима и старају се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга рада предузећа.

Последња обавештења

Бач временска прогноза